Att bo i bostadsrätt.

Att köpa en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i en viss lägenhet. För att kunna äga en bostadsrätt måste du bli medlem i bostadsrättsföreningen. Föreningen drivs av en styrelse. I en bostadsrättsförening kan du påverka ditt boende och hur föreningen sköts. Bostadsrättsföreningar lyder under en särskild lag: Bostadsrättslagen.

Medlemskap

Så länge man fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen finns kan man aldrig förlora bostadsrätten. Nya medlemmar ska godkännas av föreningens styrelse. Föreningen kan inte neka någon utan mycket goda skäl. Den som vägras medlemskap kan få det prövat i hyresnämnden.

Övriga villkor

Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och av andra handlingar, såsom bostadsrättsföreningens stadgar. Stadgarna får du i samband med tecknandet av upplåtelseavtalet.

Ekonomisk plan

Eftersom en nybildad förening ännu inte har någon årsredovisning får man istället läsa den ekonomiska planen. Den ska enligt lag innehålla en ekonomisk sammanställning och en prognos över kostnaderna de sex första åren samt år elva. Den innehåller också en teknisk beskrivning av fastigheten.

Förvaltning

Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av en extern fastighetsförvaltare som upphandlas av interimsstyrelsen.

Styrelse

Du och dina grannar bestämmer själva över era bostäder och ert bostadsområde genom den styrelse ni själva väljer vid den årliga föreningsstämman. Under byggnationen och den närmast efterföljande tiden sköter en interimsstyrelse verksamheten. Av stadgarna framgår vilka skyldigheter och rättigheter enskilda bostadsrättsinnehavare och föreningen har mot varandra.

Boendekostnader

När du köper din bostadsrätt betalar du ett pris enligt gällande prislista. När du sedan har flyttat in i din lägenhet betalar du en månadsavgift som ska täcka din lägenhetsandel av föreningens kostnader, såsom räntor och amorteringar på lån samt drift och underhåll. Till månadskostnaden tillkommer kostnaden för hushållsel, varmvattenvatten och bredband. Respektive bostadsrättshavare påverkar slutkostnaden genom sin förbrukning/ användning. Varje lägenhet har separat mätning av varmvatten och tecknar själv avtal med en elleverantör. Genom ditt medlemskap i föreningen har du själv stora möjligheter att påverka ditt boende. Tillsammans med övriga medlemmar har du inflytande över förvaltning och drift.

Hemförsäkring

Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättsinnehavare ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även vitvaror, fönsterglas och dörrar som kan skadas vid inbrott, egna installationer med mera. Se till att skaffa en hemförsäkring med så kallat bostadsrättstillägg.